ЖИМОБАЙЛ АНКЕТ

Таны анхааралд:

  1. Тухайн анкет нь “Жи-Мобайл” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулагдсан болно.Анкет бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
  2. Анкетад ерөнхий боловсролын гэрчилгээ, их дээд сургуулийн диплом, иргэний үнэмлэхний хуулбар, 3х4 хэмжээтэй цээж зураг, гурван үеийн намтар, өмнөх албан газрын тодорхойлолт, оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт,эрүүл мэндийн бүрдмэл үзлэгийн хуудас, шаардлагатай бусад баримт бичгийг хавсаргана.
  3. Компани анкет хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд анкет, бусад материалыг буцаан олгохгүй болно.
  4. *Одоор тэмдэглэснийг заавал бөглөнө.
*Регистрийн дугаар НД-ын дэвтрийн дугаар ЭМД-ын дэвтрийн дугаар
Нэг. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
*1.1. Ургийн овог: Эцэг/эх-ийн нэр: Өөрийн нэр:
*1.2. Төрсөн огноо: Хүйс:
*1.3. Төрсөн аймаг/хот: сум/дүүрэг:
1.4. Үндэс, угсаа: Нийгмийн байдал:
*1.5. Оршин суугаа хаяг:
Аймаг/Хот: Сум/Дүүрэг: Хороо/Баг:
Хороолол/Гудамж: Байшин/Байр: Тоот:
Оршин сууж буй хугацаа:
Гар утас Гэрийн утас Имэйл
*1.6. Танд ямар нэгэн зовиур, архаг хууч өвчин бий эсэх?
Иргэний үнэмлэхний зураг
Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний зураг
Их, дээд сургуулийн дипломны зураг
Анкетны зураг оруулах
Хоёр. ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2.1. Гэр бүлийн байдал (Зөвхөн ам бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү).
Гэрлэсэн огноо: Ам бүлийн тоо:
Таны юу болох Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг|эх-ийн нь болон өөрийн нь нэр Төрсөн он Төрсөн газар (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас
Хаана (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Байгууллагын нэр Албан тушаал
Нэмэх
Гурав. САДАН ТӨРЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ.
3.1. Садан төрлийн мэдээлэл(Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон таны эхнэр|нөхөр|-ийн эцэг, эхийг оруулна уу).
Таны юу болох Садан төрлийн хүмүүсийн эцэг |эх|-ийн болон өөрийн нэр Төрсөн он Төрсөн газар (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Одоо эрхэлж буй ажил Холбоо барих утас
Хаана (Аймаг, хот, сум, дүүрэг) Байгууллагын нэр Албан тушаал
Нэмэх
3.2. Тантай яаралтай холбоо барихад туслах гурван хүний нэр, утас, гэрийн хаяг, таны юу болохыг бичнэ үү.
Овог нэр Таны юу болох Холбоо барих утас
Дөрөв. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ.
*4.1. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү)
Хаана (Улс, хот, аймаг, сум) Сургуулийн нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын түвшин / зэрэг, цол
Нэмэх
Тав. ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ ЦОЛ.
Хамаарах салбар болон зэрэг цолны нэр Хамгаалсан /Авсан/ он сар өдөр Гэрчилгээ үнэмлэхний дугаар Сэдэв
Нэмэх
Зургаа. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ.
6.1. Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байдлыг бичнэ үү
Хаана, ямар байгууллагад Элссэн огноо Төгссөн огноо Хугацаа |хоногоор| Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар, олгосон огноо
Нэмэх
Долоо. ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
7.1. Та ямар нэгэн хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн эсэх.
Хэлний түвшин тогтоох шалгалтын нэр Хэзээ Хаана Авсан оноо Хүчинтэй хугацаа
Нэмэх
7.2. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг сонгоно уу.
Гадаад хэлний нэр Сонсож ойлгох Ярих Унших Бичих
Нэмэх
Найм. КОМПЬЮТЕР ЭЗЭМШСЭН БАЙДАЛ.
*8.1. Компьютерийн мэдлэг
Програмын нэр ба түвшин Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Power Point Microsoft Project Indesign Photoshop Интернэтийн орчинд ажиллах
Муу
Дунд
Сайн
Маш сайн
Нэмэлт мэдээлэл:
Ес. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ.
9.1. Хөдөлмөрийн дэвтэр болон нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү.
Байгууллагын нэр Байгууллагын үйл
ажиллагааны чиглэл
Албан тушаал Он, сар, өдөр Байгууллагын удирдах
албан тушаалтны нэр
Холбоо барих утас
Ажилд орсон Ажлаас гарсан
Нэмэх
9.2. Төсөл хөтөлбөр дээр ажиллаж байсан талаарх мэдээлэл
Ажиллаж байсан төсөл, хөтөлбөрийн нэр Таны гүйцэтгэж байсан үүргүүд Он, сар, өдөр
Ажилд орсон Ажлаас гарсан
Нэмэх
9.3. Хэрэв Та удаан хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгааныг бичнэ үү.
Арав. ГАВЬЯА ШАГНАЛ
10.1. Шагнал: (Төрийн болон салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан тэмцээнээс авсан шагналуудыг бичнэ үү).
Шагналын нэр Шагнагдсан
огноо
Хаана ажиллах хугацаанд
шагнагдсан
Тайлбар
Нэмэх
10.2. Шийтгэл: (урьд өмнө ял шийтгэл, эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх)
Нэмэлт мэдээлэл:
Арван нэг. ТАНЫ УРЛАГ, СПОРТЫН АВЪЯАС, ХОББИ
Ямар төрөл Хичээллэсэн жил Зэрэг, цол Зэрэг, цол авсан
огноо
Шагнал, амжилт
Нэмэх
11.2. Таны хобби:
Арван хоёр. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ.
Ур чадвар (та өөрийн ур чадварын түвшинг 1-3 баллаар үнэлнэ үү /1-тааруу, 2- дунд, 3- сайн).
12.1 Хувь хүний ур чадвар
Өөрийгөө таних мэдэх Стрессийн хүчин зүйлсийг намжаах Цагийг зүй зохистой ашиглах Эрх мэдлээ төлөөлүүлэх Зүй зохистой хандлагыг хэрэглэх Бүтээлч хандлагыг ашиглах Шинэ санаачлагыг дэмжих
Өөрийн эрхэмлэн дээдлэх зүйлс ба тэргүүлэх чиглэлээ тодорхойлох Танин мэдэх хэв маягаа тогтоох Өөрчлөлтийг хүлээн авах
12.2 Хүмүүс хоорондын харилцааны ур чадвар
Бусадтай бие биенийгээ дэмжсэн холбоо тогтоох Эрх мэдлийнхээ хүрээнд бусдад нөлөөлөх
Халамжлах Зөвлөгөө өгөх Бусдыг сонсох Эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх Бусдад нөлөөлөх Бусдад бүрэн эрх олгох
Бусдад урам хайрлах Зөрчлийг зохицуулах
Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх Урам зориг оруулах орчин бий болгох Амжилтыг урамшуулах Шалтгааныг тогтоох Тохирох стратегийг сонгох Сөргөлдөх явдлыг арилгах
12.3 Багаар ажиллах ур чадвар
Үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэх Мэдлэг, мэдээллээ бусадтай хуваалцах
12.4 Бусад ур чадвар
Үүрэг хүлээх Хариуцлага хүлээх Нийтийн зорилгод тууштай байх Өөрийгөө хөгжүүлэх Асуудал боловсруулах Оновчтой шийдвэр гаргах
Та өөрийн мэргэжлийн ур чадвараа тодорхойлж бичнэ үү?
Арван гурав. ТАНЫ СОНИРХОЖ БУЙ АЖЛЫН БАЙР.
*13.1. Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр:
*13.2. Та эзэмшсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?:
*13.3. Таны ажилд орох боломжтой өдөр?
*13.4. Та авахыг хүсэж буй цалингийнхаа дээд ба доод хязгаарыг бичнэ үү
*13.5. Та өөрийн давуу талаа болон хэлэхийг хүссэн, эсвэл дутуу орхигдсон зүйлээ энд бичнэ үү?
13.6. Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах зүйлийг бичнэ үү

БАЯРЛАЛАА. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!

Доор байгаа нүдийг чагтална уу !